Boverket förslår i rapport 2020:13 “Utveckling av regler för klimatdeklaration av byggnader – förslag på färdplan och gränsvärden” att värden för biogen kolinlagring som förutsätter återplantering ska redovisas i klimatdeklarationen. Varför man gör skillnad på återplantering och nyplantering framgår inte. Boverket föreslår vidare att hänsyn inte ska tas till hela livscykeln.

Ta del av en MVRs remissvar här och en sammanfattning nedan.

Sammanfattning

  •  MVR anser att den senaste gällande versionen SS-EN 15804:2012+A2:2019, som ersätter den tidigare versionen, skall användas då SS-EN 15804:2012+A1:2013, som rapporten hänvisar till, är upphävd och övergångstiden går ut före år 2027.
  • MVR anser att modul D skall vara obligatorisk i klimatdeklarationen i enlighet med senaste version av SS-EN 15804.
  • MVR anser att den modulindelning som etablerats i de senaste versionerna av standarderna SS-EN 15804 och SS-EN 15978 skall följas.
  • MVR anser att frivilliga åtgärder utanför systemgränsen, som t ex data från trädplantering av tidigare ej skogbevuxna områden, skall kunna redovisas som ytterligare information i enlighet med kommande version av SS-EN 15978 och likvärdigt med inlagring av biogent kol.
  • MVR delar inte Boverkets uppfattning att risken för suboptimering är liten. MVR anser därför att data från åtminstone modul A1-A5, modul C samt modul D skall användas som grund för gränsvärden för att dels gynna ett cirkulärt tänkande och dels harmoniera med det alternativa systemet för miljöavtryck PEF.
  • MVR anser att vid framtagning av data att jämföras med ett gränsvärde så kan man bortse från standardernas regler om att data från olika moduler, och då särskilt modul D, inte får summeras. Standardernas riktlinjer gäller framtagning av miljöinformation och inte användning av densamma.