Klimatkompensation

Klimatkompensation innebär att en viss mängd utsläpp av växthusgaser, mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e), som man inte lyckats reducera internt, klimatkompenseras genom åtgärder utanför den egna verksamheten. Det kan göras genom att investera i projekt för framställning av förnybar energi, energieffektivisering, genom trädplantering eller i projekt som bevarar skog.

För att en åtgärd ska kunna rubriceras som klimatkompensation bör den göras utifrån en certifieringsstandard som är internationellt accepterad. Det finns också kriterier för klimatkompensationsprojekt.

Additionalitet: Klimatnyttan skulle inte ha skett utan de klimatkompensationspengar som investeras i projektet.

Mätbarhet: Utsläppsminskningarna ska vara kvantifierbara genom vedertagna och erkända mätmetoder.

Verifierbarhet: Projektet ska återkommande verifieras av tredje part.

Spårbarhet: Projekten ska vara spårbara och de krediter som genereras förses med unika nummer som registreras och makuleras i ett offentligt register.

Beständighet / Permanens: Klimatkompensation ska ge en beständig klimatnytta, vilket innebär att utsläppen inte bara försenas.

Det finns många olika standarder som certifierar klimatkompensationsprojekt, tex Plan Vivo, Gold Standard, VCS och Fairtrade Carbon Standard

Det finns olika mer eller mindre standardiserade modeller som används för beräkning av växthusgaser samt databaser med utsläppsdata för aktiviteter, produkter och dylikt. Vissa utsläpp räknas alltid in, medan det finns flexibilitet när det gäller andra. Man måste bestämma sig för vilka utsläpp man tar med och vara beredd att redovisa hur man gjort avgränsningar. Ska till exempel transporter av varor till och från egna anläggningar räknas in, trots att de transporteras av andra företag? Inkluderas personalens resor till och från arbetsplatsen?

Det skulle kunna vara så, men de företag vi arbetar med vill klimatkompensera samtidigt som man på ett ansvarsfullt sätt arbetar med att minska sina utsläpp. De är också beredda att frivilligt ta en kostnad för att göra detta. Våra kunder undertecknar en avsiktsförklaring med oss där de förbinder sig att se över och minska sin egen direkta påverkan. Det har dessutom visat sig att många kunder använder kompensationskostnaden som en intern miljöskatt som påskyndar omställningen genom att förbättra investeringskalkyler för utsläppsreducerande åtgärder.

Dessutom visar en internationell undersökning från 2014 att företag som klimatkompenserar reducerar sina utsläpp i högre takt än de som inte klimatkompenserar.

All erfarenhet från miljöarbete visar att det är en farlig linje att vidta åtgärder som är profilförstärkande, men som inte innebär att man förändrar sig.

Skogsprojekt

Att plantera träd och motverka avskogning är en av de mest effektiva metoder som finns för klimatkompensation, både genom att det reducerar utsläppen och tar upp koldioxid ur atmosfären. När träd växer upp binds kol som tas från atmosfärens koldioxid genom fotosyntesen.

För att ge avsedd effekt bör ett antal villkor ska uppfyllas, t.ex. att trädplanteringen inte skulle ha ägt rum i alla fall. Detta utesluter trädplantering i Sverige där det finns lag på att återplantera efter avverkning. Ett annat villkor är att skogsbeståndet står kvar och bildar ett område som långsiktigt binder koldioxiden. Varje träd har en begränsad livslängd. När ett träd avverkas ska återplantering ske.

De projekt som ZeroMission stödjer sker i samarbete med lokala bönder som i och med att de involveras i dessa klimatkompensationsprogram får medel, utbildning och teknisk assistans som gör det möjligt att försörja sig på sin egen mark.

Projekten för trädplantering och bevarande av skog som ZeroMission jobbar med är certifierade och kringgärdade av Plan Vivo som är ett mycket ambitiöst system för granskning och kontroll i flera led. Detta system bygger på principer med ursprung i Kyotoprotollet och Clean Development Mechanism (CDM).

Plan Vivo standarden dels innehåller regler kring uppföljning vad gäller kolbindning och utsläppsminskning, dels säkerställer en socialt och ekologiskt hållbar utveckling för småbrukare och naturområden. Valideringen och certifiering utförs i samarbete med oberoende kontrollinstitut såsom Rainforest Alliance och projekten revideras regelbundet. Plan Vivo används på många håll i världen och stöds av många miljö- och intresseorganisationer.

Strävan med ZeroMission Träd är att få en positiv miljöpåverkan genom att återbeskoga degraderad mark, motverka erosion, bidra till förbättrat kretslopp av vatten och att öka resiliens och biologisk mångfald genom plantering av olika inhemska trädarter. Genom att lokalbefolkningen får tillgång till virke och ved i trädplanteringen minskar trycket på naturskogarna där de tidigare tog ut vad de behövde. Det finns exempel på trädplantering med negativ miljöpåverkan, bl.a. monokultur av Eucalyptus på skyddsvärd mark. Det tar vi avstånd ifrån. Syftet med ZeroMission är att förbättra miljön som helhet och inte bara klimatet.

Frivilliga handeln av krediter från skogsprojekt (återplantering och bevarande) är en väldigt vanlig typ av frivillig klimatkompensation i världen. Att plantera träd och motverka avskogning är en av de mest effektiva metoder som finns för klimatkompensation, både genom att det reducerar utsläppen och tar upp koldioxid ur atmosfären. Avskogning är den näst största källan till utsläpp, när träd egentligen har en viktig roll som kolsänka.

Träd ses också som ett kommunikativt bra alternativ, inte minst då trädet i sig som symbol är kraftfullt. Många företag ser också trädplanteringsprojektens mervärden (co-benefits) och bidrag till klimatanpassning som minst lika viktiga som deras utsläppsminskande kvaliteter.

Jordbruket är den främsta orsaken bakom klimatpåverkande skogsskövling och förändrad markanvändning. Därför är trädplantering ett attraktivt alternativ för många av våra livsmedelskunder eftersom det på ett lätt sätt kan kopplas till produkter. På andra sidan för företag vars främsta utsläppskällor är fossila kan det vara lämpligt att överväga att klimatkompensera helt eller delvis genom ett projekt som främjar förnybar energi istället eftersom ett sådant på ett bättre sätt svarar mot problemet med fossila bränslen.

På de breddgrader som ZeroMissions projekt är belägna växer träd mycket snabbt. På 20 år blir de flesta träden fullvuxna. Den fulla klimatnyttan säljs dock när träden planteras. Anledningen till detta är att det är då projekten och deltagande småbrukare behöver kapitaltillskottet. Utan detta upplägg skulle således projekten inte komma till stånd över huvud taget och det skulle vara stört omöjligt att inkludera småbrukare i konceptet. Detta sätt som Plan Vivo utformade redan på 90-talet är nu totalt etablerat i branschen. Både CarbonFix och Gold Standard har anammat samma metod som kallas ”ex ante crediting”. Kunder tycker ofta att detta upplägg är väldigt positivt. Trots att det tar en tid innan klimatnytta realiserat är uppsidan att additionaliteten är hög, det vill säga kunder upplever att deras pengar gör skillnad på ett helt annat sätt än om de exempelvis skulle köpa in sig i en befintlig skog. Många av våra kunder åker och besöker projekten och kan då med egna ögon se hur träden växer och binder koldioxid.

zeromission.se hittar du fler svar på vanliga frågor om klimatkompensation.